ESG: una estratègia per enfrontar la transició industrial verda

, 07/12/2019

El model ESG pot jugar un paper molt important en trobar respostes als grans dilemes ambientals de la nostra època. La mobilització de les estructures socioeconòmiques per a una transició ecològica responsable requereix instruments financers que l’agilitzin i permetin que la transició arribi als llocs que més ho necessiten.

L’enfocament ESG va sorgir com un sistema d’avaluació de pràctiques empresarials en els àmbits mediambientals, socials i de govern (ESG) promogut per inversors activistes preocupats per l’impacte de les seves inversions. Ara evoluciona ràpidament, ja que el canvi climàtic genera pressió pública perquè actuïn l’administració pública i el sector privat. De fet, les qüestions mediambientals, socials i de governança (ESG) estan passant ràpidament del camp de la inversió d’impacte a la pràctica convencional d’inversions, ja que els riscos climàtics es fan cada cop més evidents. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), sovint s’argumenta a l’entorn de la inversió institucional, podrien proporcionar un marc ESG general per a les inversions sostenibles.

La proliferació de proveïdors ESG reflecteix la importància creixent dels riscos ambientals per als inversors institucionals. En efecte, l’E (d’Environmental, ambiental en anglès) és la protagonista en l’estructura d’incentius. Els inversors s’enfronten ara a amenaces d’accions legals per no haver-se protegit contra el risc climàtic, tant el risc físic que els esdeveniments climàtics afectessin el rendiment de la seva activitat, com els riscos de la transició relacionats amb que la regulació climàtica pugui reduir la rendibilitat o augmentar l’exposició a problemes d’estabilitat financera. Per altra banda, s’estima que els plans nacionals per enfrontar la transició ecològica poden generar de manera col·lectiva oportunitats valorades en desenes de bilions de dòlars en inversions intel·ligents a tot el món.

Inicialment, les dades d’ESG s’utilitzaven només per a recopilar les valoracions d’empreses i per animar-les a implicar-se més sistemàticament en l’aplicació d’ESG. Més recentment, diverses agències d’avaluació han començat a proporcionar qualificacions ESG als països, de manera que es poden aplicar a les obligacions governamentals. Les classificacions ESG per administracions públiques impliquen el control de les regles, les lleis i les polítiques que promouen o impedeixen la sostenibilitat, proporcionant una escala de qualificació equivalent a l’oferida per l’Agència Aequum ESG que va des d’A + (molt bon rendiment a la majoria de les novetats d’ESG) fins a D (baix rendiment).

L’Agència Aequum ESG ofereix sistemes de qualificació, no només per a empreses, sinó també per a l’administració pública a l’Estat, de cara a prestar un servei que li serveixi per afrontar amb garanties el repte de la transició verda.