Anàlisi de gènere, social i medi ambiental dels pressupostos i de la fiscalitat de les entitats públiques.

Eina econòmica financera de les entitats públiques locals on s’estableixen els ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar l’any. És l’eina clau per a la gestió pública i on es defineixen que tipus de polítiques es duran a terme.

Treballem per establir uns pressupostos i una fiscalitat, progressiva, equitativa, transparent i que posi a la ciutadania al centre de la gestió econòmica, de manera que les polítiques establertes, tinguin en compte les diferents necessitats socials i del medi ambient i garanteixin l’accés a la població a béns i serveis públics.

Els impostos i la despesa pública són les eines que doten a les entitats públiques de capacitat per garantir el compliment dels drets bàsics. L’anàlisi sobre l’impacte de gènere, social i mitjà ambiental és bàsic per poder establir les bases de la justícia econòmica que es vol dur a terme des de les entitats públiques per fomentar una gestió econòmica financera equitativa i transparent. És indispensable pensar com aquestes eines afecten a dones i a homes i de quina manera poden contribuir a generar major benestar i reduir les desigualtats socials, econòmiques, mitjà ambientals i/o de gènere. A curt termini, ens permet entendre les polítiques que s’han dut a terme i conèixer qui es beneficia dels recursos assignats, qui està suportant els costos (en qui recau la càrrega de finançar els béns i serveis) i si els pressupostos augmenten o disminueixen la desigualtat entre dones i homes i entre la societat. A més ens permet poder valorar l’impacte que aquestes mesures han tingut entre la societat i amb el medi ambient i si estigui ha estat l’esperat. A llarg termini, ens permet establir noves mesures que ens facin avançar cap a un model social i econòmic més sostenible, just i neutre al gènere.