Anàlisi del model de finançament municipal i de les polítiques municipals de contractació i prestació de serveis de l’Ajuntament de Madrid

Elaboració d’informes d’impacte de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Madrid referent al seu model de finançament municipal i a les seves polítiques municipals de contractació i prestació de serveis durant el període 2003-2015

Promotor: Ajuntament de Madrid

Objectiu: analitzar l’evolució, pertinència, resultat i impacte del model de finançament municipal, abordant tant la política fiscal com la política financera (d’endeutament), així com l’anàlisi dels impactes i el resultat de les externalitzacions de serveis per part de l’Ajuntament de Madrid entre 2003 i 2015

Data: 2016-2019

Descripció:

Pel que fa a l’apartat de l’ANÀLISI DEL MODEL DE FINANÇAMENT MUNICIPAL A MADRID 2003-2015, el projecte va desenvolupar els següents treballs:

  1. Anàlisi quantitativa del finançament municipal a la ciutat Madrid. Evolució de la liquidació del pressupost municipal (despeses i ingressos) 2003-2015: Deute municipal a Madrid respecte a la situació del deute municipal a Espanya
  2. Política fiscal municipal a Madrid: Evolució del model fiscal municipal 2003-2015, Anàlisi d’impacte social, ambiental i de gènere, amb perspectiva interseccional d’una selecció de tributs, taxes i preus públics
  3. Política financera municipal a Madrid: Evolució de la política financera, Impacte de la política financera (Plans d’Ajust, Impacte sobre el pressupost de despesa per programes, Evolució dels costos financers)

 

Pel que fa a l’apartat de l’ANÀLISI DE LA CONTRACTACIÓ I PRESTACIÓ DE SERVEIS 2003-2015, el projecte va desenvolupar els següents treballs:

  1. Anàlisi de la contractació i prestació de serveis a Madrid entre 2003 i 2005: Anàlisi quantitativa de les externalitzacions a l’Ajuntament de Madrid, Anàlisi de les adjudicacions de contractes de gestió indirecta de serveis, Principals empreses contractistes en externalització de serveis de l’Ajuntament de Madrid, La pràctica d’integració de contractes a l’Ajuntament de Madrid, Conclusions de l’anàlisi de la contractació i prestació de serveis a Madrid entre 2003 i 2005
  2. Anàlisi d’impacte d’externalització de serveis a partir de l’estudi de casos: Àrea de Serveis Socials, Contracte integral de gestió del servei públic de neteja i conservació dels espais públics i zones verdes, Contracte de serveis de “suport a la gestió de l’atenció telefònica i presencial a través de canals d’atenció al ciutadà de línia Madrid
  3. Alternatives a l’externalització de serveis: Modalitats de gestió dels serveis públics locals, Reptes dels processos de “reinternalització” de serveis, Altres alternatives en la gestió de serveis (Clàusules socials en la gestió indirecta de serveis, Col·laboració públic social)