Anàlisi de les polítiques d’habitatge i comerç de l’Ajuntament de Madrid

Elaboració d’informes d’impacte de les polítiques públiques de l’Ajuntament de Madrid referent a polítiques d’accés a l’habitatge i política comercial i econòmica durant el període 2003-2015

Promotor: Ajuntament de Madrid

Objectiu: Analitzar i valorar les condicions i els efectes generals i a llarg termini de les polítiques municipals d’habitatge i de les polítiques comercials i econòmiques desenvolupades per l’Ajuntament de Madrid entre 2003 i 2015

Data: 2016-2019

Descripció:

Pel que fa a l’apartat de l’ANÀLISI DE LA POLÍTICA D’ACCÉS A L’HABITATGE A MADRID 2003-2015, el projecte va desenvolupar els següents treballs:

 1. DESCRIPCIÓ DE PLANS I PROGRAMES MUNICIPALS D’HABITATGE
 2. ANÀLISI ECONÒMICA DELS PLANS I PROGRAMES

3 ANÀLISI DE LA DISTRIBUCIÓ ESPACIAL DE L’HABITATGE PÚBLIC

 1. ANÀLISI DE LA DISTRIBUCIÓ D’HABITATGE PÚBLIC PER RENDA FAMILIAR

5 ANÀLISI DE LA GESTIÓ DEL PATRIMONI PÚBLICO (2003-2015)

6 ANÀLISI DELS PROGRAMES D’EMERGÈNCIA SOCIAL ASSOCIATS A L’HABITATGE

 1. ANÀLISI GENERAL DE LA POLÍTICA URBANÍSTICA I DE SÒL I DE LA GESTIÓ DE L’EMVS
 2. ANÀLISI D’IMPACTE SOCIAL, AMBIENTAL I DE GÈNERE
 3. PROPOSTA D’ACTUACIÓ I ESTUDI COMPARATIU DE BONES PRÀCTIQUES: FUNCIÓ SOCIAL DE L’HABITATGE, EINES MUNICIPALS PER A DESENVOLUPAR LA FUNCIÓ SOCIAL DE L’HABITATGE, I EXEMPLE DE BONA PRÀCTICA

 

Pel que fa a l’apartat de l’ANÀLISI I AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES COMERCIALS 2003-2015, el projecte va desenvolupar els següents treballs:

 1. Anàlisi de l’Activitat inspectora
 2. Política d’autoritzacions
 3. Marc competencial
 4. Anàlisi i avaluació de les polítiques de desenvolupament econòmic: Accions de foment de col·laboració entre agents econòmics i Polítiques d’ocupació
 5. Polítiques d’innovació
 6. Anàlisi i avaluació de l’impacte de les estructures de gestió supramunicipal
 7. Anàlisi i avaluació del desenvolupament turístic: Anàlisi cost-benefici de les polítiques de promoció turística, Avaluació de l’impacte social (externalitats), i Avaluació de l’impacte ambiental (externalitats)
 8. Anàlisi d’impacte social, ambiental i de gènere de les polítiques comercial i econòmica
 9. Proposició i estudi de bones pràctiques, anàlisis d’actuacions possibles en diferents marcs: Comerç de proximitat, Desenvolupament econòmic sostenible, Innovació, Cooperació supramunicipal, Turisme