Certificació ESG

El Certificat ESG és un indicador de responsabilitat empresarial que integra criteris ambientals, socials i de governança per a promoure la modernització dels agents econòmics cap a la sostenibilitat i la responsabilitat. La Certificació ESG és un sistema d’avaluació objectiu dirigit a empreses i entitats que facilita l’accés a finançament privat i a licitacions del sector públic.

Promotor: Generalitat de Catalunya

Objectiu: creació d’un mètode objectiu i integral d’avaluació i certificació de responsabilitat per a dirigir la inversió privada i la contractació pública cap als actors econòmics que millor contribueixen al desenvolupament social.

Data: 2018-2019

Descripció: 

La Certificació ESG Aequum és un sistema d’avaluació objectiu dirigit a empreses i entitats que facilita l’accés a finançament privat i a licitacions del sector públic. Així mateix, la Certificació ESG Aequum permet a les empreses i entitats realitzar un seguiment al llarg del temps del seu grau de responsabilitat.

El conjunt d’indicadors del Certificat ESG Aequum es generen amb un sistema de seguiment que mesura l’excel·lència de la companyia en comparació amb empreses del mateix sector i de la resta de sectors de l’economia.

La integració de l’ESG en l’anàlisi de riscos financers és el mètode de responsabilitat en la gestió i la inversió que més creix en els darrers anys a nivell global. Aquest sistema canviarà el paradigma dels balanços financers de les empreses fent que aquests incorporin elements de mesura que van més enllà de les valoracions estrictament financeres, amb el que s’aconseguirà un grau superior de coneixement intern i es garantirà una millor presa de decisions. Un dels impactes que això generarà serà un canvi gradual en la governança de les empreses a l’hora de fixar prioritats, permetent combinar la millora de la rendibilitat amb la sostenibilitat i la responsabilitat.

El Certificat ESG Aequum es basa en un conjunt d’indicadors representatius en els àmbits ambiental, social i de governança.

El resultat final del procés de certificació és un informe per a l’empresa o entitat, que queda resumit en el Certificat ESG Aequum de la següent imatge. Les qualificacions de qualitat ESG s’expressen amb una lletra que va d’A a D i un signe (+) o (-) per a agregar matisos. La qualificació A és la de major qualitat i la D és la de menys qualitat, mentre que el signe + expressa el grau superior de qualitat per a cada lletra i el signe – l’inferior de cada lletra. L’informe de certificació ESG també inclou un apartat de recomanacions que facilitin a l’empresa o entitat la millora del seu acompliment ESG en el futur.

El funcionament de la Certificació ESG està basat en un model amb dos elements fonamentals:

— Agència ESG Aequum

Una agència ESG que crea, desenvolupa i actualitza els indicadors del certificat prestant especial atenció a les característiques reals de l’economia. L’Agència també aprova a les companyies de certificació i els proporciona un protocol de certificació per a facilitar la finalització eficient del procés d’auditoria de la companyia.

— Empreses de certificació

Empreses de certificació que certifiquen empreses d’acord amb el sistema de l’Agència ESG Aequum.

Més informació: www.esgaequum.com