Gestió d’energia i aigua amb enfocament metabòlic

Criteris per a la gestió de béns comuns bàsics que permetin l’accés de la població i la sostenibilitat

Promotor: Ajuntament de Barcelona

Objectiu: establir els criteris que permetin planificar la gestió dels béns comuns bàsics energia i aigua per garantir l’accés de la població a ells de manera que el metabolisme de la ciutat tendeixi a arribar a l’equilibri.

Data: 2018

Descripció: Tant en aigua com en energia, els dèficits dels actuals models de gestió coincideixen en la necessitat d’una relocalització de la gestió que incorpori elements de democratització. Democratització en termes d’accés i en termes de presa de decisions.

S’observa que les demandes socials i les possibilitats tècniques coincideixen a assenyalar la importància de descentralitzar la gestió i les maneres de producció de l’aigua i de l’energia, de tal manera que l’àmbit local cobra especial protagonisme en el nou i necessari escenari de democratització d’aquests béns comuns bàsics. Davant aquest nou escenari, l’administració local adquireix una forta rellevància com a espai institucional que ha de liderar aquesta transició.

El projecte promou valors tals com la necessitat de col·locar al centre de les polítiques públiques a les persones, el respecte per l’equilibri metabòlic, la consciència de les limitacions biofísiques, la solidaritat entre territoris, la importància de les polítiques públiques aplicada als béns comuns, la democràcia, la participació multidisciplinària en el desenvolupament de propostes de gestió, i la innovació adaptada a les necessitats.

La combinació de les variables “accessibilitat als béns comuns bàsics” i “autonomia de l’administració local en la seva gestió” condueix a completar una anàlisi que es basa en els mètodes de gestió d’aigua i d’energia més democràtics adaptats a la realitat barcelonina així com en un mètode multidimensional de metabolisme social. El projecte planteja solucions a la cerca de criteris per a l’elaboració d’una metodologia de gestió dels béns comuns bàsics que sigui democràtica, reproduïble i que necessàriament modificarà l’ordenació territorial i l’organització administrativa si pretén ser eficient.