Pla de coordinació de la comercialitzadora d’electricitat amb la resta de la política energètica

Pla que permeti extreure tot el potencial de la nova comercialitzadora d’electricitat de Pamplona en relació amb la resta de la política energètica municipal

Promotor: Ajuntament de Pamplona

Objectiu:

Assenyalar el potencial de la integració de la Comercialitzadora amb la resta de la política energètica municipal
Millorar la coordinació entre els diferents elements i unitats estructurals relacionades amb la política energètica municipal
Contribuir al fet que l’ajuntament pugui desenvolupar una política energètica activa i coherent
Contribuir al fet que l’energia pugui ser tractada com un servei públic de facto
Contribuir al fet que es pugui desenvolupar una política energètica de ciutat, que transcendeixi les instal·lacions públiques municipals

Data: 2017

Descripció:

El Pla consta d’una anàlisi inicial del tipus de planificació en cada àmbit de la política energètica, el seu grau i tipus d’integració amb la resta, l’existència d’objectius globals i parcials que impliquin diverses àrees, i l’estructura institucional.

Es realitza també una anàlisi de la proposta existent de Comercialitzadora d’electricitat:

– Des de la perspectiva política, per a comprovar la seva coherència amb els objectius polítics establerts
– Des de la perspectiva democràtica, per a comprovar si les opcions de format empresarial propostes s’adeqüen a les necessitats i per a això es proposa un sistema d’indicadors de control i avaluació
– Des de la perspectiva dels riscos als quals s’enfronta, per a comprovar que efectivament s’han tingut en compte per a la seva minimització
– Des de la perspectiva econòmica, en relació al capital necessari i a l’estructura d’ingressos d’explotació