Transició energètica metropolitana

Document de reflexió sobre l’enfocament d’una transició energètica metropolitana coherent amb un enfocament de sobirania energètica

Promotor: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Objectiu: desenvolupar un document de reflexió sobre l’enfocament d’una transició energètica metropolitana coherent amb un enfocament de sobirania energètica pugui ser útil per a la planificació de l’AMB

Data: 2016

Descripció: el document és el resultat d’un procés de reflexió participada, tant per responsables de AMB com per persones expertes en la matèria i responsables d’ajuntaments pertanyents a AMB.

Recull una anàlisi de les capacitats i competències de AMB per al desenvolupament de la transició energètica, així com una reflexió sobre la necessitat i les possibilitats de tractar l’energia com un servei públic. És a dir, sigui prestat com un servei essencial a la comunitat, sigui accessible amb caràcter universal a la població, tingui un cost adaptat al nivell de renda, i generi un baix impacto soci-ambiental, tant local com a global.

La base d’aquesta transició energètica hauria de tenir unes característiques molt definides:

  • Descentralitzat i distribuït
  • Amb un metabolisme equilibrat i localitzat
  • Resiliente
  • Democràtic
  • De baix impacte
  • Modular integrat
  • Amb lideratge públic

El document també reflexiona sobre les necessitats metodològiques en relació: al tipus de gestió i els condicionants existents actualment, a les polítiques municipals en marxa, a la generació de coneixement, a la promoció d’una indústria pròpia, i als principis que hauria de regir una transició energètica d’aquest estil.

El desenvolupament d’una proposta d’estratègia es basa en tres grans àmbits d’actuació, amb dos apartats cadascun d’ells:

1.- Àrea Metropolitana de Barcelona

Gestió

Legislació

2.- Municipis

Capacitació

Extensió de projectes exemplars

3.- Població

Eines de participación

Cultura energètica

A cada apartat s’especifiquen una sèrie de mesures i actuacions que haurien de portar-se a terme, així com una proposta de modificació legislativa per als diferents nivells administratius: estatal, català i local.

Finalment es realitza un conjunt de recomanacions concretes per facilitar a AMB la planificació ordenada de la transició energètica, relacionades amb: la millora dels processos de diagnòstic i presa de decisions d’iniciatives conjuntes, el mètode de seguiment i avaluació, l’extensió de projectes i polítiques exemplars, la coordinació entre ajuntaments, la integració de l’operador energètic, i la planificació de generació renovable.