Què Som?

Som una cooperativa especialitzada en economia que promovem la innovació en l’àmbit públic i comunitari per a adaptar-se a les diverses transicions que s’estan produint. Generem i proposem noves idees i estratègies econòmiques que permetin establir la base d’unes relacions socials i econòmiques necessàriament més equilibrades, entre elles i amb el seu entorn.

Què fem?

A Ekona oferim serveis d’economia a escala local, regional, estatal i internacional des d’una doble activitat: la consultoria i la recerca. Els nostres serveis s’adrecen a administracions, grups polítics, institucions públiques i organitzacions privades: decisors polítics i representants a l’administració pública, persones o grups d’acció social i política sense representació a les institucions, personal tècnic i directiu de l’administració pública, espais de recerca i pensament, organitzacions socials, i institucions privades.

1. Ekona construïm presents

Consultoria per crear nous marcs de comprensió que facilitin processos de transformació social, econòmica i política tant en l’àmbit públic com el comunitari i el privat. Traduïm l’expressió de demandes socials en pràctiques concretes de gestió pública.

Què oferim?

 • consultoria en els següents àmbits: finances responsables, transició energètica i canvi climàtic, polítiques econòmiques, desenvolupament local, economies de plataforma i digitalització inclusiva, urbanisme integral, comuns i economia comunitària, fonamentalment.
 • estratègies i plans de transició energètica aplicats a l’àmbit municipal, autonòmic o estatal;
 • avaluació i proposta de processos de control, participació, accés a la informació i rendició de comptes per a la millora de la gestió pública;
 • diagnosi de gestió econòmica, pressupostos, fiscalitat i deute en l’àmbit municipal, autonòmic o estatal;
 • anàlisi d’impacte de gènere de les polítiques públiques i de les dinàmiques econòmiques;
 • auditories de gestió pública per tal que, a través de la proposta de millora en els processos, es garanteixi una correcta gestió, millorant-ne l’eficiència i promovent el control democràtic;
 • anàlisi de gènere dels pressupostos i de la fiscalitat de les entitats públiques;
 • consultoria econòmica, anàlisi de disseny de polítiques macroeconòmiques i financeres;
 • anàlisi del metabolisme econòmic, social i ambiental d’un territori per orientar les polítiques econòmiques i socials;
 • avaluació i definició d’estratègies i plans d’actuació públics i comunitaris;
 • municipalització i aplicació de models de gestió pública i publicocomunitària de serveis i béns comuns;
 • disseny i avaluació de propostes legislatives que permetin avançar cap a un nou model de gestió pública i de política econòmica;

2. Ekona generem futurs

Laboratori permanent d’innovació on fer emergir i debatre noves idees, metodologies i enfocaments per dibuixar estratègies de transició cap a un nou model econòmic. Generem pensament i debat a través de la publicació d’informes, policy papers, l’organització de seminaris especialitzats, sessions de formació i la presència als mitjans de comunicació des d’una mirada independent i rigorosa.

Què fem?

 • informes de diagnosi econòmica, política, social, de gènere o ambiental d’àmbit local, estatal i europeu;
 • recerques aplicades i de profunditat per transformar els marcs conceptuals i les pràctiques existents i imaginar nous escenaris;
 • disseny d’estratègies polítiques;
 • divulgació de relats associats als nous marcs conceptuals; impuls d’espais de formació i debat.

Com Treballem

Partim d’una perspectiva sistèmica, independent i rigorosa per analitzar les dinàmiques i interaccions del conjunt d’elements que conformen l’actual sistema econòmic, amb l’objectiu de plantejar transformacions estructurals i possibilitar nous escenaris socioeconòmics basats en la sobirania, l’equitat i el bé comú. A Ekona acompanyem les persones i col·lectius a fer realitat les necessitats socials emergents i convertim idees i desitjos en estratègies, programes i accions concretes. Impulsem els processos de transformació conjuntament amb els nostres clients i associats, tot compartint idees i sumant col·lectivament per assolir l’objectiu d’una nova economia plural i transformadora.

Qui som?

La cooperativa Ekona la integrem un equip multidisciplinari de professionals amb àmplia experiència en el treball amb el sector públic, el comunitari i el privat. Estem especialitzats en qüestions financeres i monetàries, així com també en els processos productius, metabòlics i les relacions socials que formen part de l’economia. Facilitem solucions ajustades a cadascun dels encàrrecs per atendre necessitats col·lectives des d’una visió innovadora.